Benvinguda

L’objectiu del projecte PGRI-EPM és l’optimització de les metodologies que actualment s’utilitzen en les diferents zones de l’Euroregió per la predicció i gestió operacional del risc d’inundació, tenint en compte les característiques singulars pròpies del territori (clima mediterrani, règim hidrològic torrencial, lleres de gran pendent). L’adopció d’eines i mètodes específics, i per tant més adequats, ha de permetre una gestió més sostenible, amb actuacions menys invasives i menys costoses.

La metodologia que es proposa utilitzarà la predicció meteorològica local com a punt de partida de la predicció hidrològica, que a la vegada alimentarà les eines de modelització hidràulica. Tot el procés es basarà en la integració de diverses eines i mètodes ja existents desenvolupades pels quatre socis, i per tant pensades i adaptades a les singularitats abans esmentades.

La metodologia es calibrarà i validarà en dues àrees pilot: la conca de l’Agly al Llenguadoc-Rosselló, i una altra àrea al voltant de La Muga, immediatament aigües avall de l’embassament de Boadella, a Catalunya. En totes dues hi ha embassaments amb la doble funció de laminació de riuades i abastament d’aigua.. L’objectiu en tots dos casos és proposar una metodologia de gestió de les riuades per mantenir o millorar la funció de laminació dels embassaments existents, però alhora preservant els recursos hídrics, que en la zona Mediterrània són escassos.

Un objectiu addicional és que la metodologia pugui ser transferida a altres conques de l’Euroregió, i sigui incorporada per les administracions corresponents en la redacció del Plans de Gestió del Risc d’Inundació tal com es preveu a la Directiva Europea d’Inundacions.