Présentació del Institut Flumen

FLUMEN va néixer, fa més de quinze anys, com a Grup de Recerca multidisciplinar en l’àmbit de la Dinàmica Fluvial i de l’Enginyeria Hidrològica reconegut per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB), i format per enginyers (Dept. d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la UPC) i biòlegs (Dept. d’Ecologia de la UB, Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida). L’activitat desenvolupada per FLUMEN està vinculada a i l’E.T.S. d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC i la Facultat de Biologia de la UB.

L’Institut Flumen es constitueix el 2012, com un Institut de Recerca Mixt de titularitat compartida entre el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i la UPC. L’Institut Flumen, amb activitat d’I+D+i en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica, dóna resposta a l’estreta col·laboració entre FLUMEN i CIMNE, tant en l’àmbit de la recerca com en la docència de postgrau. Flumen és un Grup de Recerca Consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR2014).

Les principals línies de recerca actuals de l’Institut són:

 • Hidrodinàmica de rius. L’ocupació i l’ús del territori (infraestructures, urbanització) en relació al risc per inundació. Transport sòlid i geomorfologia fluvial. Transport de substàncies no reactives. Recuperació d’entorns fluvials degradats. Preservació/recuperació de zones
 • Hidrologia urbana. Determinació del risc d’inundació associat a l’escolament pluvial. Criteris de disseny de les infraestructures de drenatge urbà. Impacte en el medi receptor.
 • Dinàmica d’embassaments. Comportament tèrmic i hidrodinàmic. Sedimentació. Dinàmica dels nutrients.
 • Impacte dels embassaments en la dinàmica fluvial i mesures correctores. Cabals ambientals. Criteris per a una gestió sostenible d’embassaments.
 • Hidràulica de preses. Dissenys innovadors en sobreeixidors. Vessament per coronació. Seguritat hidrològica.
 • Explotació de canals de reg. Estructures de control. Magatzematge lateral.

Quant als objectius del present projecte, l’Institut té una llarga trajectòria en l’avaluació de la perillositat i la gestió del risc d’inundació. En quant a l’avaluació disposa d’eines de modelització hidrològica i hidràulica pròpies, desenvolupades per ser aplicades a la zona mediterrània, i per tant adaptades a les característiques pròpies de la zona. Entre aquestes eines destaca el programa Iber, un model numèric de simulació hidràulica i hidrològica creat gràcies a l’ajuda inicial d’un projecte europeu (RAMFLOOD) però desenvolupat posteriorment gràcies a altres projectes i convenis. Actualment Iber és una de referència per la modelització hidràulica i hidrològica bidimensional, i ha estat adoptada per les administracions catalana (ACA), espanyola (Confederacions hidrogràfiques, CEDEX) i un bon nombre d’administracions hidràuliques a Amèrica Llatina (Mèxic, Xile, Perú, Estat de Rio a Brasil, Equador, Colòmbia). Més informació del programa es pot trobar a www.iberaula.com.

Les línies de recerca de l’Insitut Flumen tenen un caràcter eminentment aplicat. Han sorgit sempre d’alguna demanda de la societat, a través de la seva administració, o el sector productiu. Alguns projectes significatius relacionats amb la proposta, per temàtica o àrea d’aplicació, són:

 • Incidencia de los embalses en el comportamiento térmico de los ríos y en el transporte sólido en suspensión. Aplicación a los ríos Ter y tramo final del Ebro. Agència Catalana de l’Aigua. 2002-2004.
 • Decision Support System for Risk Assesment and Management of Floods. IST2001-37581. Unió Europea. 5º Programa Marc. 2002 – 2005
 • Desarrollo de un sistema de apoyo a la decisión para prevención y gestión del riesgo de inundaciones en zonas urbanas. CGL2004-05201. Ministerio de Educación y Ciencia d’Espanya. 2004-2007
 • RAMWASS Integrated decision support system for risk assessment and management of the water-sediment soil system at river basin scale in fluvial ecosystems. GOCE-CT-2006-037081 Unió Europea. 6º Programa Marc. 2006-2009
 • Contrato de colaboración de asistencia técnica en materia de estudios hidráulicos en modelo físico y matemático de las actuaciones a desarrollar en el embalse de Flix. Ministerio de Medio Ambiente d’Espanya. 2005-2010.
 • Modelación integrada de los procesos de inundación en zona urbana, considerando drenaje dual y criterios de riesgo. CGL2005-05644/HID. Ministerio de Ciencia e Innovación d’Espanya. 2006-2008
 • Anàlisi de la zonificació i reglament d’ús de les àrees inundables del principat d’Andorra. Govern d’Andorra. 2005-2009
 • Criterios limnológicos para la gestión sostenible de embalses. Casos de Riba-roja (río Ebro) y Sau (río Ter). CGL2008-06377-C02-02. Ministerio de Ciencia e Innovación d’Espanya. 2009­2011
 • Desarrollo de un modelo numérico de simulación de flujo en ríos. CEDEX. Ministerio de Fomento d’Espanya. 2007-2009.
 • Estudi hidraúlic en model numèric de la hidrodinàmica de l’embassament de Sau al riu Ter. Institución financiadora: AIGÜES TER LLOBREGAT. 2009-10
 • La gestión de los embalses y su incidencia en la dinámica fluvial. 2010-11

Com es pot observar da la llista de projectes, l’Institut Flumen ha mantingut una estreta relació amb les administracions i empreses encarregades de la gestió de l’aigua, i també de la prevenció d’inundacions. En els dos projectes europeus l’Agència Catalana de l’Aigua en va ser també soci. L’actual proposta es veu com una oportunitat per seguir mantenint la vinculació amb les administracions de l’Euroregió, però inclús anar una mica més enllà, i establir un entorn de col·laboració i unificació de criteris entre les administracions de les diferents àrees involucrades.

Les tasques del projecte corresponents a l’Intitut Flumen es faran sota la responsabilitat del professor Ernest Bladé. Ernest Bladé és professor agregat a l’E.T.S. d’Enginyers de Camins, Canals i Ports Univeritat Politècnica de Catalunya,. En aquest moment està dirigint tres tesis doctorals, amb el projecte de tesis aprovat, en temes afins al del projecte:

 • Marina Arbat Bofill: Modelización numérica de grandes masas de agua distribución de temperaturas y velocidades. Data de lectura prevista: maig de 2015
 • Georgina Corestein: “Modelling of bed load sediment transport: numerical scheme and validation” Data de lectura prevista: maig de 2015
 • Carlos Andrés Caro Camargo: “Modelación hidrológica distribuida con base en esquemas de volúmenes finitos”. Data de lectura prevista: desembre de 2015

i va ser director de la tesi:

 • Aragon, J. Modelación numérica integrada de los procesos hidráulicos en el drenaje urbano., UPC, 2013.

Per altra banda, algunes de les publicacions més recents significatives, relacionades amb la temàtica del projecte, és a dir, gestió dels recursos hídrics a Catalunya, modelització hidràulica o hidrologia, avaluació o gestió de la perillositat i el risc d’inundació, són:

 • MARCE R., ARMENGOL J., DOLZ J. Els efectes als embassaments i la seva rellevància en la quantitat i la qualitat de l’aigua per a la garantia del recurs. Publicat a “Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya”. Editat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 2009. pp.221-228.
 • DOLZ J., ARMENGOL J. La gestión de los recursos hídricos en los países mediterráneos. Revista Contrastes. Vol.59. 2010. pp.138-143.
 • CANDELA L., TAMOH K., OLIVARES G.,GÓMEZ M. Modelling impacts of climate change in water resources under data scarcity. The Siurana catchment (NE Spain). Journal Science of Total Environment 2012. Vol.440 (1). 2012. pp.253-260. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.06.062.
 • DOLZ J., ARMENGOL J. Els recursos hídrics a Catalunya. Dades i conceptes bàsics. Editat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 2012. 187 pp. ISBN 84-95829-91-6.
 • BLADÉ E., GÓMEZ-VALENTÍN M., DOLZ J., ARAGÓN-HERNÁNDEZ J.L., CORESTEIN G., SÁNCHEZ-JUNY M. Integration of 1D and 2D finite volume schemes for computations of water flow in natural
 • channels.           Advances           in           Water             Resources.          Vol.42.            2012.              pp.17-29.
  DOI:10.1016/j.advwatres.2012.03.021.
 • RUSSO B., GÓMEZ M., MACCHIONE F. Pedestrian hazard criteria for flooded urban areas. Natural Hazards. Vol.69 (1). 2013. pp.251-265. DOI:10.1007/s11069-013-0702-2.
 • RUIZ-VILLANUEVA V., BLADÉ CASTELLET E., DÍEZ-HERRERO A., BODOQUE J.M., SÁNCHEZ-JUNY M. Two dimensional modelling of large wood transport during flash floods. Earth Surface Processes and Landforms. Vol.39 (4). 2014. pp. 439-449. DOI: 10.1002/ESP.3456.
 • RUIZ-VILLANUEVA V., BODOQUE J. M., DÍEZ-HERRERO A., BLADÉ E. Large wood transport as significant influence on flood risk in a mountain village. Natural Hazards. Vol.74 (2). 2014. pp.967-987. DOI:10.1007/s11069-014-1222-4.
 • BLADÉ E., CEA L., CORESTEIN G., ESCOLANO E., PUERTAS J., VÁZQUEZ-CENDON E., DOLZ J., COLL A. Iber. Herramienta de simulación numérica del flujo en ríos. Revista Internacional de Métodos Numéricos para el Cálculo y Diseño en Ingeniería. Vol.30 (1). 2014. pp.1-10. DOI:10.1016/j.rimni.2012.07.004