Presentació de la empresa ISL Ingénierie

ISL és una empresa d’enginyeria, independent de qualsevol grup industrial o financer, creada el 1986. Les activitats d’ISL comprenen els camps següents:

 • Estructures i obres en rius i canals
 • Aigua i medi ambient
 • Aprofitaments hidroelèctrics i energia
 • Mar i costes
 • Enginyeria informàtica

Amb una experiència de més de 25 anys, ISL intervé en importants projectes públics i privats, i combina diferents activitats dins el camp de l’enginyeria, des d’estudis preliminars fins a la realització completa de projectes:

 • Estudis de plans directors
 • Auditoria i assessoria
 • Assistència a la direcció d’obra
 • Posada en obra

Amb més de 1500 contractes d’estudis en els seus camps de competència, els enginyers d’ISL han

treballat en obres públiques i privades, a França i als 5 continents.

En el camp de l’aigua i el medi ambient, Enginyeria ISL es centra en projectes de gran valor afegit tècnic.

El nostre objectiu és oferir als nostres clients l’energia creativa generada per l’associació de la nostra experiència, l’ús d’eines de modelització punteres i una capacitat real d’animació/consulta i anàlisi del context.

Les activitats en el camp del medi ambient i l’aigua comprenen:

La prevenció i la protecció de les inundacions

ISL Ingénierie és un actor de referència en l’avaluació del risc d’inundació, la prevenció i la protecció contra les inundacions:

 • Avaluació de la perillositat d’inundació- modelització de la hidrologia d’avingudes, modelització hidràulica 1D, 2D i 3D, cartografia de la perillositat d’inundació.
 • Diagnòstic i reducció de la vulnerabilitat a les inundacions, millora de la resiliència territorial, plans de prevenció de les inundacions (PPRI)
 • Previsió de crescudes, amb models de previsió GESRESISL que equipen diversos Serveis de Previsió de Riuades
 • Definició d’esquemes de protecció, endegaments , o allunyats (preses de laminació i obres d’alentiment dinàmic), anàlisi costos-beneficis, anàlisi multicriteri (ACB-AMC) dels endegaments.
 • Definició d’estratègies integrades de gestió del risc d’inundació, programes d’actions de prevenció de les inundacions (PAPI), Plans de Submersió Ràpida (PSR), Estratègia Local de Gestió del Risc d’Inundació (SLGRI).

La gestió integrada dels recursos hídrics

A França i a l’estranger, ISL realitza estudis sobre les necessitats i recursos hídrics. Desenvolupem sistemes de modelització hidrològica i previsió GESRESISL a l’escala de grans conques hidrogràfiques, incloent l’optimització de la gestió de les obres d’emmagatzematge per assessorar els nostres clients en la planificació i desenvolupament dels recursos hídrics.

La restauració del medi aquàtic, continuïtat ecològica i morfodinàmica

Restaurar la dinàmica fluvial i la continuïtat ecològica, biològica i sedimentaria del cursos d’aigua i limitar l’impacte en el medi ambient, constitueixen tant una activitat com una expressió de la ètica de ISL Ingéniere en el context de totes les seves activitats.

Vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic

ISL realitza estudis d’impacte hidrològic del canvi climàtic en el marc dels seus estudis de gestió dels recursos hídircs, així com estudis de definició de les mesures de mitigació i adaptació al canvi com els Plans Climat Energie Territoriaux (PCET).

Animació-consulta i avaluació

Animació d’enfocaments participatius: pràctica d’entrevistes, investigacions i promoció de reunions i consulta amb les parts interessades Avaluació de les polítiques públiques, especialment en el camp de l’aigua i el medi ambient

Selecció de publicacions en línia amb el projecte

 • Extreme flood mitigation and management_Memve’ele Hydropower Dam, HYDRO 2014
 • « Augmenter sa résilience face aux risques majeurs par une approche « aménagements », l’exemple de l’Entrée Sud de Cahors », Elodie Sorbet et Jérémy Savatier, Forum d’Information sur les risques majeurs éducation et sensibilisation (IRISES 7), 30 juin et 1er juillet 2014, Marseille
 • Hydrological ensemble forecasting at ungauged basins: using neighbour catchments for model setup and updating, Annie RANDRIANASOLO, Advances in Geosciences – European Geosciences Union, 2011
 • Comparing the scores of hydrological ensemble forecasts issued by two different hydrological models, Annie RANDRIANASOLO, ATMOSPHERIC SCIENCE LETTERS – Royal Meteorological Society, 2010
 • Généralisation de l’approche d’ensemble à la prévision hydrologique dans les bassins versants non jaugés, Annie RANDRIANASOLO, thèse d’Etat, 2012
 • SISPASE serveur d’informations pour la gestion des crises associées aux inondations, 2002
 • Crues, évacuateurs et probabilité de défaillance, Luc Deroo, Congrès SHF- Dimensionnement et fonctionnement des évacuateurs de crues, 2009
 • Des données fiables en temps quasi-réel : une condition nécessaire pour la prévision des écoulements du fleuve Niger, ABN, 2011, Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), A. de Bonviller, R. Dessouassi, S. Kone, B. Alkaly, N. Van-Hecke