Presentació de l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse

L’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) és una unitat mixta de recerca associada al Centre National de la Recherche Scientifique, l’Institut National Polytechnique de Toulouse i l’Université Toulouse 3.

La recerca del grup Hydroeco (Hidrologia Superficial i Ecohidràulica) responen a les expectatives socials en les àrees de medi ambient i desenvolupament sostenible. Es centren en la previsió d’inundacions, l’anàlisi de risc d’inundació, la hidrologia operativa, la restauració de la continuïtat ecològica (lliure circulació de peixos) i els hàbitats piscícoles sotmesos a alteracions hidrològiques. En la recerca, el grup utilitza tecnologies innovadores com la Teledetecció i la modelització fina a diferents escales.

L’activitat del grup s’estructura entorn de tres eixos:

 • Hidrologia superficial
 • Hidrodinàmica d’alta resolució del flux en làmina lliure
 • L’Ecohidràulica

Tots aquests treballa formen part d’una dinàmica de recerca entre l’ONEMA (Oficina Nacional d’Aigua i Ambients Aquàtics) i l’IMFT. La component de transferència tecnologia i investigació aplicada es desenvolupa com part del Pôle d’Écohydraulique, estructura conjunta entre l’ONEMA, el CEMAGREF i IMFT. La transferència és un dels objectius declarats del grup i també es tradueix en una estreta col·laboració amb SCHAPI (Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations), servei al capdavant de les previsions de les inundacions a França.

L’Equip Hidrologia de Superfície té una una reconeguda experiència en el camp de la modelització pluja-escolament d’inundacions sobtades. Desenvolupat per aquest equip, el programa MARINA (Roux i cols, 2011) està concebut per complir els objectius de monitorització, modelització i predicció de crescudes sobtades i les inundacions que ocasionen. Aquest model ha estat desenvolupat i perfeccionat durant diverses tesis en els darrers anys, en col·laboració amb les autoritats nacionals (SCHAPI : Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations, SPC : Services de Prévision des Crues) et internationales (Vietnam, Tunisie, programme HyMeX-HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment).

Responsable del projecte PGRI-EPM per l’IMFT : HÉLÈNE ROUX

 • Maître de Conférence INP-ENSEEIHT/IMFT depuis septembre 2006.
 • Doctorat en Sciences de la Terre et Environnement – Hydrologie INPT 2004.
  Ingénieur en Hydraulique et Mécanique des Fluides INP-ENSEEIHT 2000.

RESPONSABILITATS DIVERSES:

 • Co-responsable científica per l’l’IMFT de l’associació de recerca amb SCHAPI du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable des de 2006
 • Co-responsable científica per l’IMFT del programa HyMeX (HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment) des de 2009.
 • Responsable francesa del grup de treball “Discharge algorithms and AirSWOT” de la mission SWOT cofinançada NASA/CNES des de 2013.
 • Responsable per l’IMFT del projecte CRUE-SIM del RTRA STAE (Réseau Thématique de Recherche Avancée Sciences et Technologies pour l’Aéronautique et l’Espace) llançat el 2014: Transport de l’aigua i sediments de la conca al mar en els sistemes mediterranis caracteritzats per crescudes sobtades (flashfloods)
 • Responsable per l’’IMFT del projecte REGARD del RTRA STAE (Réseau Thématique de Recherche Avancée Sciences et Technologies pour l’Aéronautique et l’Espace), llançat el 2014: Modelització dels recursos d’aigua a la conca de la Garona: interacció entre components naturals i antropogèniques i aportació de teledetecció.

TESI EN CURS SOBRE LA TEMÀTICA DEL PROJECTE

Douinot, A., 2013-2016. Détermination des processus d’écoulement lors des crues à cinétique rapide.

SELECCIÓ DE PUBLICACIONS

 • Garambois, P.-A., Roux, H., Larnier, K., Labat, D. and Dartus, D., 2014. Characterization of catchment behaviour and rainfall selection for flash flood dedicated hydrologic model regionalization: catchments of the eastern Pyrenees. Hydrological Sciences Journal. DOI: 10.1080/02626667.2014.909596.
 • Garambois, P.A., Larnier, K., Roux, H., Labat, D. and Dartus, D., 2014. Analysis of flash flood-triggering rainfall for a process-oriented hydrological model. Atmospheric Research, 137(0), 14-24.
 • Garambois, P. A., Roux, H., Larnier, K., Castaings, W., and Dartus, D., 2013. Characterization of process-oriented hydrologic model behavior with temporal sensitivity analysis for flash floods in Mediterranean catchments. Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 2305-2322, doi:10.5194/hess-17-2305-2013.
 • Roux, H., Labat, D., Garambois, P.-A., Maubourguet, M.-M., Chorda, J. and Dartus, D., 2011. A physically-based parsimonious hydrological model for flash floods in Mediterranean catchments. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. J1 – NHESS, 11(9), 2567-2582.
 • Braud, I., Roux, H., Anquetin, S., Maubourguet, M.-M., Manus, C., Viallet, P. and Dartus, D., 2010. The use of distributed hydrological models for the Gard 2002 flash flood event: Analysis of associated hydrological processes. Journal of Hydrology, Special issue Flash Floods: Observations and Analysis of Hydrometeorological Controls, 394(1-2), 162-181. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2010.03.033.
 • Roux, H. and Dartus, D., 2008. Sensitivity Analysis and Predictive Uncertainty Using Inundation Observations for Parameter Estimation in Open-Channel Inverse Problem. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 134(5), 541-549.