Presentació del Grup de Meteorologia – Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears (UIB; http://www.uib.es ) va ser creada l’any 1978. Actualment més de 800 persones desenvolupen la seva carrera professional dins 18 Departaments i 4 Instituts de Recerca d’aquest organisme. És la principal institució de recerca i educació superior de les Illes Balears amb més de tretze mil estudiants. La UIB contribueix al 90% de la recerca desenvolupada en la regió balear i ha participat en més de seixanta projectes finançats per programes de la UE.

El Grup de Meteorologia de la UIB (integrat dins el Departament de Fisica) és internacionalment conegut per els seus treballs de recerca en temps sever mediterrani i anàlisi del clima. En particular, el modelat numèric de fenòmens meteorològics d’alt impacte social (com les precipitacions intenses responsables d’inundacions sobtades) és una linia de recerca exitosa i fructifera en el grup. La pericia del grup en l’anàlisi d’esdeveniments hidrometerològics severs, tant des de la perspectiva dels mecanismes fisics responsables com des del punt de vista de la seva predicibilitat, servirà per aportar elements cientifics i tècnics d’última generació al projecte PGRI-EPM aixi com interficies adaptades a les necessitats dels agents públics i privats implicats en la previsió i gestió d’inundacions en la Euroregió Pirineus-Mediterrània.

Quant als objectius del present projecte, el Grup s’ha especialitzat en l’anàlisi fisica, la predicció i la caracterització climàtica d’episodis hidrometeorològics severs que afecten a conques de grandària mitjana i petita caracteritzades per topografia complexa, enfocant la seva activitat en la regió mediterrània. Ha dissenyat sistemes de predicció per conjunts (“ensembles”) per resoldre convenientment les diferents fonts d’incertesa que afecten a la cadena de previsió hidrometeorològica. Les eines emprades han estat els models numèrics mesoescalars MM5 i WRF per a l’atmosfera, i els models HEC-HMS i FEST-WB per a l’entorn hidrològic. Tota aquesta activitat especifica s’ha nodrit de la participació en els projectes següents:

 • MEDIS: Towards sustainable water use on Mediterranean Islands: addressing conflicting demands and varying hydrological, social and economic conditions. European comunity (EVK1-2001-00042). Responsible: Prof. Sergio Alonso (UIB subproject). January 2002-December 2006.
 • HYDROPTIMET: Miglioramento degli strumenti di previsione idrometeorologica. European comunity INTERREG IIIB-MEDOCC (2002-02-4.3-I-079). Responsible: Prof. Sergio Alonso (UIB subproject). October 2002-September 2004.
 • AMPHORE: Application des methodologies de previsions hydrometeorologiques orientees aux risques environnementaux. European comunity INTERREG IIIB-MEDOCC (2003-03-4.3-I­079). Responsible: Dr. Romualdo Romero (UIB subproject). June 2004-May 2006.
 • PRECIOSO: Design of dynamical-statistical techniques for the prediction of mediterranean precipitation and cyclones. MEC (CGL2005-03918/CLI). Responsible: Dr. Romualdo Romero. December 2005-December 2008.
 • HyMeX : Spanish component of the international project HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment HYMEX . MICINN (CGL2010-11757-E). Responsible: Dr. Victor Homar. May 2011-September 2012.
 • PREDIMED: Improving short-range Mediterranean severe-weather forecasts by means of adaptive observations and advanced ensemble methods in MEDEX Phase II and HyMeX. MICINN (CGL2011-24458). Responsible: Dr. Victor Homar. January 2012-September 2015

Així mateix, la labor en Hidrometeorología del Grup de la UIB ha donat lloc a diferents publicacions en revistes especialitzades de difusió internacional. Les més rellevants en el context d’aquest projecte són:

 • Amengual, A., R. Romero, M. Gómez, A. Martín, and S. Alonso, 2007: A hydro-meteorological modeling study of a flash flood event over Catalonia, Spain. J. Hydrometeorol., 8, 282-303.
 • Amengual, A., R. Romero, and S. Alonso, 2008: Hydrometeorological ensemble simulations of flood events over a small-size basin of Majorca Island, Spain. Quart. J. R. Meteorol. Soc., 134, 1221­1242.
 • Amengual, A., T. Diomede, C. Marsigli, A. Martín, A. Morgillo, P. Papetti, R. Romero, and S. Alonso, 2008: A hydrometeorological model intercomparison as a tool to quantify the forecast uncertainty in a medium size basin. Nat. Haz. and Earth. Syst. Sci., 8, 819-838.
 • Amengual, A., R. Romero, M. Vich, and S. Alonso, 2009: Inclusion of potential vorticity uncertainties into a hydrometeorological forecasting chain: Application to a medium size basin of Mediterranean Spain. Hydrol. and Earth. Syst. Sci., 13, 793-811.
 • Ramis, C., V. Homar, A. Amengual, R. Romero, and S. Alonso, 2013: Daily precipitation records over mainland Spain and the Balearic Islands. Nat. Haz. and Earth. Syst. Sci., 13, 2483-2491.
 • Ravazzani, G., A. Amengual, A. Ceppi, R. Romero, and V. Homar, 2015: A hydrometeorological ensemble prediction system for real-time flood forecasting purposes in the Milano area. J. Hydol., in preparation.

Entre les diverses tesis doctorals del grup, es pot esmentar la següent com a treball estretament relacionat amb la temàtica del projecte:

 • 2008 – Arnau Amengual: PhD Thesis ” Hydrometeorological numerical simulations of western Mediterranean severe precipitation events

 

Finalment, un dels objectius fundacionals de la UIB és realitzar ciència de frontera per permetre a la societat enfrontar-se cada vegada amb majors garanties als reptes plantejats per la pròpia societat i/o pels factors naturals inherents a la nostra zona geogràfica. Un bon exemple són les inundacions sobtades -sovint catastròfiques- de les conques mediterrànies, objecte d’aquest projecte. Així mateix, la UIB ha de cooperar amb altres universitats, institucions de recerca i empreses de tot arreu per mantenir i enfortir el seu abast universal. Concretament, el Grup de Meteorologia resultaria altament beneficiat de les col·laboracions multilaterals que s’han planejat dins un projecte multidisciplinari com PGRI-EPM. L’enriquiment cientificotècnic del grup de la UIB provindria no solament de la seva interacció amb els col·legues de disciplines afins, sinó de la posterior integració i difusió dels coneixements i tècniques aconseguits entre l’Administració i la generalitat dels gestors de l’Euroregió que tracten amb els riscos de inundació.