Usos del sòl

La distribució poblacional se situa principalment a la costa llevat de Figueres (situada a l’inici de la depressió central). Aquest fet, juntament amb l’orografia, afecta considerablement a la distribució dels usos del sòl.

Seguint la discretització emprada per subdividir la conca en funció del curs principal, resulta:

  • Conca alta: formacions de massa boscosa mediterrània de caire alt, mig i baix amb petites incrustacions d’aprofitaments agrícoles i ramaders.
  • Conca alta-mitja: formacions de massa boscosa mediterrània amb continuïtat amb la conca alta. Major presència d’aprofitaments agrícoles i inici de nuclis de població petits.
  • Conca mitja-baixa: masses boscoses aïllades. Gran aprofitament agrícola i aparició de nuclis de població mitjans.
  • Conca baixa: aprofitaments agrícoles ben definits, així com nuclis de població petits i mitjans. Zones d’aiguamolls a la costa.

Àrea d’estudi

Les àrees d’estudi es poden dividir en la part hidrològica (conca alta) i la part hidràulica (conta alta-mitja).