Hidràulica

L’estudi hidràulic es centra en l’anàlisi hidrodinàmica del tram comprès entre l’embassament de Boadella i la localitat de Pont de Molins, essent la longitud del tram d’aproximadament 10 km.

Delimitació de l’estudi hidràulic (Font: ICGC i elaboració pròpia)

La principal característica d’aquest tram és l’existència d’un petit embassament, cosa que li confereix regulació pròpia. Aquesta presa es situa a 6,2 km de l’embassament de Boadella, just aigües amunt de la riera d’Escaules, i permet certa independència dels cabals turbinats i vessants des de la presa de Boadella alhora de mantenir cabals per l’agricultura i ambientals (cabal ecològic).

Funcionament del sistema Boadella-Escaules (Font: ACA)

La subconca de les Escaules (3,4 km2) contribueix amb un cabal base regular durant tot l’any. La seva aportació permet que, des de la seva confluència, el riu La Muga tingui un règim de tipus fluent.

Zonificació de la subconca de les Escaules (Font: ICGC i elaboració pròpia)